Våra allmänna villkor


Dessa Villkor reglerar användningen av tjänsten och inköp av varor genom det. När du registrerar dig som medlem av tjänsten, samtycker du till att vara bunden av Villkoren i tjänsten, vilket beskrivs nedan. Dessa Villkor kan komma att uppdateras eller ändras från tid till annan och du bör därför kontrollera dem regelbundet.
Vänligen läs dessa villkor noggrant. Du måste följa dessa regler och villkor för att använda tjänsten. Genom att gå in och använda tjänsten accepterar du dessa villkor och accepterar att vara binda dig till och följa dessa. Godtagande av allmänna villkor skapar ett bindande avtal mellan dig och Väla Photo att du kommer att följa de allmänna villkoren och endast använda tjänsten på ett sätt som överensstämmer med dessa Villkor. Om du inte håller med dessa villkor och bestämmelser, anslut dig ej till tjänsten eller använd någon av dess tjänster.


1. Att bli medlem
Du kommer att bli medlem av tjänsten när du har angett ditt namn, ditt valda lösenord, din e-postadress (som måste vara en äkta e-postadress). När du är medlem i tjänsten ger vi dig möjlighet att använda alla de fototjänster som beskrivs på denna webbplats för medlemmar. Vi tillåter endast ett medlemskap för varje äkta e-postadress. En förutsättning för medlemskap är ditt aktiva deltagande i tjänsten. Aktivt deltagande förutsätter medlemmen att göra en verifierad utskriftsbeställning via tjänsten minst en gång per 365 dagar. Om du inte gör en verifierad utskriftsbeställning minst en gång var 365 dagar kommer vi att kontakta dig via den e-postadress som du har gett oss och ger dig trettio (30) dagar på dig att göra en verifierad utskriftsbeställning. Om du inte gör en verifierad utskriftsbeställning inom dessa trettio (30) dagar, kommer vi att utan ytterligare meddelande till dig, ta bort dina fotoalbum, inaktivera ditt konto och avsluta ditt medlemskap. När du registrerar dina kontaktuppgifter hos Väla Photo samtycker du till att mottaga reklamutskick och erbjudanden via brev, e-post eller SMS. Vill du inte ta del av dessa kan du meddela oss via e-post butik@valaphoto.com.

2. Ditt lösenord och konto
Du ansvarar för hemlighållandet av ditt lösenord och kontoinformation. Du måste meddela oss omedelbart om eventuella brott mot säkerheten eller obehörig användning av ditt konto. Du är själv ansvarig för den verksamhet som sker på ditt konto. Om du har glömt ditt lösenord kan du klicka på länken på hemsidan så skickar ett nytt lösenord till dig. Vi kommer att hålla dig informerad om status för ditt konto under ditt medlemskap via e-post.3. Uppsägning av medlemskap
Vi förbehåller oss rätten att avsluta medlemskapet för varje medlem som bryter mot någon av dessa Villkor, eller som underlåter att upprätthålla ett aktivt deltagande av tjänsten (se punkt 1. Att bli medlem och punkt 15. Fotolagring) vilket kan omfatta borttagande eller radering av material. Vi är inte ansvariga för förlust av data som härrör från borttagning eller radering av material.4. Din upphovsrätt
Generellt under upphovsrättslagen är ägaren av upphovsrätten till bilder eller fotografier den person som skapade bilderna eller fotograferade. Du försäkrar oss att du är ägare av upphovsrätten eller har uttryckligt tillstånd från ägaren av upphovsrätten till bilder eller fotografier som du skickar till tjänsten. Vi hävdar ingen äganderätt till några bilder eller fotografier som lämnats in till Tjänsten. Uteslutande för att möjliggöra att dina bilder eller foton kan laddas upp och göras tillgängliga på Tjänsten och att kunna producera och slutföra beställningar som görs för dina bilder och fotografier ger du till oss och till tredje part som producerar och slutför beställningar av dina bilder eller fotografier, evig världsomfattande icke-exklusiv överförbar royaltyfri upphovsrättslicens att kopiera, reproducera, visa, ändra, anpassa eller omarbeta, överföra, kommunicera till allmänheten och distribuera dina bilder eller fotografier. Du bekräftar att vi inte har någon kontroll över användningen av dina bilder eller fotografier och skall inte hållas ansvariga för någon användning, publicering eller kopiering av dina bilder och fotografier. Du avsäger dig rätten att föra talan eller andra fordringar du kan ha mot oss i fråga om sådan användning, publicering eller kopiering. Vi respekterar immateriella rättigheter hos andra. I händelse av att vi får ett skriftligt klagomål huruvida upphovsrättsintrång kränkts av en medlem, kommer vi att inge klagomålet till den berörda medlemmen. Det är medlemmens ansvar att lösa alla sådana klagomål. Om medlemmen inte lösa klagomålet på ett tillfredsställande sätt och informera oss, skriftligen, om en resolution inom sju (7) dagar från den dag då ärendet överlämnades till medlemmen ("Remissdatum"), förbehåller vi oss rätten, i vårt eget godtycke, att skjuta upp medlemskapet tills ärendet är löst. Om vi inte har informerats inom sextio (60) dagar från remitteringsdatum att frågan tillfredsställande har lösts, förbehåller vi oss rätten, i vårt eget godtycke, att avsluta medlemmens medlemskap. Om någon person gör några anspråk mot Leverantören eller någon annan tjänsteleverantör på den här tjänsten, hävdar att någon av de foton eller bilder du har skickat till Tjänsten, eller någon användning av dem bryter mot upphovsrätt eller annan immateriell rättighet eller moralisk rätt hos någon person måste du Leverantören, producenten och tjänsteleverantören hållas skadeslös mot alla kostnader, krav, förluster, skador, krav och kostnader (inklusive alla rimliga rättsliga kostnader, avgifter och kostnader) som direkt eller indirekt ut av fordran.5. Immateriella rättigheter
Alla varumärken, varunamn eller logotyper som visas på denna webbplats ägs av deras respektive ägare och får inte användas på något sätt utan föregående skriftligt medgivande från ägaren. Du bör anta att allt innehåll som gjorts tillgängligt för dig genom denna tjänsten, inklusive fotografiska bilder, ägs av tredje part och skyddas av upphovsrätt eller annan äganderätt.6. Ändra Villkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst utan förvarning. Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella kostnader som uppkommit hos medlem som en följd av att dessa Villkor förändras. Väljer vi att underrätta dig om ändringar i dessa Villkor, godkänner du härmed att få e-postmeddelande om ändringarna från oss.7. Material och innehåll som inte är tillåtna på den här tjänsten
Du informeras härmed om att en bild eller ett fotografi uppladdad av dig till Tjänsten är föremål för vår granskning. Vi förbehåller oss rätten att i eget godtycke vägra att visa och ta bort bilder eller fotografier från Tjänsten som anses vara stötande av oss eller som av oss vi tycker strider mot tillämpliga lagar. Alla uppfattade lagöverträdelser inklusive lagar om barnpornografi, övergrepp mot barn och djur kommer att anmälas av oss för de brottsbekämpande myndigheterna om det i vår egen bedömning finns sådana bilder som är i strid med gällande lagar. Utan att begränsa ovanstående på något sätt, du är inte tillåten att skicka, ladda upp, e-posta eller överföra till Tjänsten någon bild eller fotografi vars innehåll: är, eller vi tror är stötande, personligen stötande, nedsättande, kränkande, obscent, upprörande, hotfullt, trakasserande, pornografiskt, av en vuxen eller sexuell natur eller på något sätt olämpliga för personer under 18 års ålder; är olagliga enligt någon lag eller förordning på annan plats där bilder eller fotografier är skickade eller laddas upp från och/eller visas, och/eller tas emot, eller strider mot någon branschs uppförandekod; är upphovsrättsskyddat innehåll eller material som används utan uttryckligt tillstånd från ägaren eller som kränker immateriella rättigheter för någon person; Enligt vår uppfattning sätter Tjänsten i dålig dager. Dessutom får du inte använda Tjänsten: till att utöva någon verksamhet på ett sådant sätt att exponera oss, eller någon annan tredje person som är delaktig i att göra tjänsten tillgänglig för dig, att negativt påverka namn, rykte eller rörelse av oss eller av en sådan tredje person; att göra något som kan skada eller störa Tjänstens nätverk eller system eller orsaka att kvaliteten på tjänsten som försämras, att begå ett brott eller i samband med att begå ett brott eller i olagligt syfte att göra något som kan skada nätverket eller systemet eller orsaka att kvaliteten på tjänsten sänks.8. Friskrivning från garanti och ansvarsbegränsning
Detta uttalande är inte avsett att utesluta eller begränsa sådana rättigheter som kunden kan ha under Distanshandelslagen eller motsvarande lagar. I den utsträckning som lagen tillåter, förutsatt att Tjänsten och alla produkter och tjänster av oss är "som de är" utan någon garanti alls och alla uttryckliga, underförstådda eller lagstadgade garantier, inklusive garantier för säljbarhet och lämplighet för ett särskilt ändamål avstås uttryckligen. Din tillgång till eller användning av Tjänsten sker på egen risk. Tjänsten garanteras inte vara felfri eller oavbruten. Vi friskriver oss från några garantier för säkerhet, tillförlitlighet, aktualitet och utförande av tjänsten. Varken vi eller någon annan person som deltar i skapandet, tillhandahållandet eller underhållet av tjänsten skall ansvara för avbrott i Tjänsten, kopplingen till någon tredje mans webbplatser, skador på datorn, skada på annan egendom eller förlust av data följd av din tillgång till eller användning av tjänsten. I händelse av förlust, skada eller felaktig hantering av dina digitala bilder av oss, våra anställda, agenter, underleverantörer eller någon annan tjänsteleverantör på den här tjänsten även om det beror på försumlighet eller annat fel eller om obehörig åtkomst har erhållits eller missbruk av en bild är gjord av någon tredje part skall vårt ansvar vara begränsat, vårt val, att ladda upp till Tjänsten, nytrycka eller skriva ut din beställning igen eller återbetalning av alla belopp som betalas av dig till oss. Detta är din enda kompensation för förlust, skada eller felaktig hantering. Förutom vad som uttryckligen anges i närmast föregående stycke i den omfattning som lagen tillåter kan varken vi, eller någon annan person som deltar i skapandet, tillhandahållande eller underhåll av tjänsten vara ansvariga för direkta, indirekta, särskilda, tillfälliga eller därav skador som uppstår genom din tillgång till eller användning av denna tjänst.9. Gällande lag
Detta avtal skall regleras av lagarna i Sverige och parterna underkastar sig behörighet för domstolarna i landet.10. Uppdelning
Om någon behörig domstol finner att någon del i detta avtal vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar skall denna bestämmelse eller del därav skiljas från detta avtal och övriga villkor och bestämmelser i detta avtal skall förbli och utgöra avtalet mellan oss.11. Hela avtalet
Dessa allmänna villkor utgör hela avtalet mellan oss med avseende på användningen av tjänsten.12. Upphävande
Vår underlåtenhet att hävda en rätt eller bestämmelse i detta avtal utgör inte ett avstående från rätt eller bestämmelse.13. Leverans
Vi säkerhetställer att din beställning levereras inom 7 arbetsdagar efter mottagandet. Vi kan inte ta ansvar för speditörers leveranser eller förseningar orsakade av andra tredje parter. Se punkt 8. Begränsning av ansvar.14. Returer
Om din beställning anländer skadad, vänligen meddela oss genom att skicka ett e-postmeddelande eller ringa oss under kontorstid. Uppge ditt ordernummer (du får detta nummer efter en lyckad transaktion) och vi kommer då att diskutera avkastningskrav och återbetalning, om det behövs.15. Sekretess
Sekretessen för din personliga information är viktig för oss.
Vi eller producenten och dess framkallningslaboratorium som slutför dina beställningar från denna tjänst kan samla din personliga information, inklusive ditt namn, adress, fakturerings-och leveransinformation, e-postadress, gåvoinformation och kreditkortsuppgifter.
Vi, eller de parter som nämns ovan, kommer att använda denna information för att tillhandahålla tjänsten som du begärt; processa, slutföra och följa upp dina beställningar eller frågor och skapa och underhålla ditt konto.
Vi, och parterna som nämns ovan, får använda denna information för att förse dig med information om ditt konto och de produkter eller tjänster som du köpt från denna tjänst. Vi kan också skicka reklammeddelanden med information och/eller specialerbjudanden om produkter och tjänster som erbjuds på denna tjänst, vilket vi tror kan vara av intresse för dig, såvida du inte anger att du inte vill ta emot sådan reklam information.
Digital Center med org.nr 556554-0282 och samt under varumärket och bifirma Digital Center/Väla Photo har åtagit sig att skydda våra kunders integritet och tar ansvar för säkerheten hos kundinformationen lagrade hos oss.
Vi kommer att vara tydliga och transparenta med vilken information vi samlar in och vad vi använder den informationen till.
Den här policyn beskriver följande:
Vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar om dig i samband med din relation till oss som kund och genom användandet av vår webbsida, mobilapp och våra onlinetjänster samt i våra butiker, • var vi hämtar data från,
• vad vi gör med den data,
• hur vi lagrar data,
• vem vi överför/delar data med,
• hur vi hanterar dina rättigheter till skydd av personuppgifter
• hur vi följer reglerna för dataskydd.
Alla personuppgifter samlas in och behandlas i enlighet med EU-lagstiftning för datahantering. "Digital Center/Väla Photo" (kallad "vi", "oss", "vår" eller "Digital Center/Väla Photo" i denna policy) i denna policy hänvisar i första hand till Digital Center/Väla Photo och, i förekommande fall, till andra företag i Digital Center/Väla Photo-koncernen eller andra enheter över vilka Digital Center/Väla Photo utövar styrningskontroll. Digital Center/Väla Photo är "datakontrollanten" av all personlig information som samlas in och används. Personuppgifter betyder all information som rör dig, vilket gör att vi kan identifiera dig, till exempel ditt namn, kontaktuppgifter, referensnummer, betalningsuppgifter etc.
Vi kan samla in personuppgifter från dig när du tex beställer bilder eller handlar hos oss (antingen direkt eller indirekt genom våra betrodda tredje partspartners), skapar ett Digital Center/Väla Photo-konto, använder vår webbsida och/eller App och andra webbplatser som är tillgängliga via vår webbplats och/eller App , deltar i en undersökning eller tävling, eller när du kontaktar oss.mSpecifikt kan vi samla in följande kategorier av information: a. Namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer, eller andra erkända personliga ID-kortnummer och detaljer, kredit-/betalkort eller andra betalningsuppgifter.
b. Beställningshistorik, inklusive information om valda tjänster.
c. Information som du lämnar om dina rekommenderade vänner och bekanta sk. REV-ID.
d. Information om dina inköp av våra betrodda partners produkter och tjänster.
e. Information om din användning av vår hemsida och/eller App f. Kommunikation du utbyter ut med oss eller direkt till oss via brev, e-post, chattjänst, samtal och sociala medier. g. Plats, inklusive din geografiska plats i realtid för din dator eller enhet via GPS, Bluetooth och din IP-adress, tillsammans med publikationer från Wi-Fi-hotspots och celltorns platser, om du använder platsbaserade funktioner och aktiverar platstjänsterna inställningar på din enhet och dator.
"Känsliga" personuppgifter enligt gällande lagstiftning om dataskydd. Vi behandlar endast sådana uppgifter om du har uttryckt ditt samtycke, eller det är nödvändigt. Dina data kan användas för följande ändamål:
a. Att tillhandahålla produkter och tjänster du efterfrågar: Vi använder den information du ger oss till att utföra de tjänster du har begärt i samband med din beställning eller köp hos oss.
b. Kontakta dig i händelse av ändrad eller kompletterat köp och eller beställning. Vi kommunicerar med dig om de tjänster du har begärt och eventuella ändringar av sådana tjänster. Dessa meddelanden är inte avsedda för marknadsföringsändamål och kan inte uteslutas
c. Kredit eller annan betalning/verifiering av betalningskort: Vi använder din betalningsinformation för redovisning, fakturering och revisionsändamål och för att upptäcka och/eller förhindra eventuella bedrägliga aktiviteter.
d. Administrativa eller juridiska ändamål: Vi använder dina data för statistisk och marknadsanalys, systemtestning, kundundersökningar, underhåll och utveckling, eller för att hantera en tvist eller ett krav. Observera att vi kan utföra dataprofilering baserat på de uppgifter vi samlar in från dig för statistiska och marknadsföringsanalysändamål. Alla profilerande aktiviteter kommer endast att utföras med ditt förhandsgodkännande och genom att göra allt för att säkerställa att alla uppgifter som den bygger på är korrekta. Genom att lämna personliga uppgifter godkänner du uttryckligen att vi får använda den för att utföra profileringsaktiviteter i enlighet med denna integritetspolicy.
e. Säkerhet, hälsa, förvaltning, brottsförebyggande/upptäckt: Vi kan vidarebefordra dina uppgifter till myndigheter eller tillsynsorgan för att uppfylla lagkrav.
f. Kundtjänstkommunikation: Vi använder dina data för att hantera vår relation med dig som vår kund och för att förbättra våra tjänster och förstärka din upplevelse hos oss.
g. Erbjuda skräddarsydda tjänster: Vi använder dina uppgifter för att ge information som vi anser är av intresse för dig, före, under och efter din köp och eller beställning hos oss och att personifiera de tjänster vi erbjuder till dig, till exempel specialerbjudande.
i. Marknadsföring: Vi kommer från tid till annan kontakta dig med information om erbjudanden och tillhörande produkter via e-kommunikation, brev, sms eller annan tilltänkt kommunikationskanal. Du kommer att kunna välja att ta emot eller avstå från sådan kommunikation genom att ange ditt val vid beställningsfasen. Du kommer också att ges möjlighet vid varje e-kommunikation som vi skickar till dig att indikera om du inte längre vill ha vårt direktmarknadsmaterial.
Vi behandlar endast dina personuppgifter när vi har en rättslig grund att göra det. Den rättsliga grunden beror på orsakerna vi har samlat in och behöver använda dina personuppgifter för. I de flesta fall måste vi behandla dina personuppgifter för att kunna fullfölja genförd oreder eller köp. Vi kan också behandla dina personuppgifter för ett eller flera av följande:
• Att följa en laglig skyldighet
• Du har samtyckt till att vi använder oss av dina personuppgifter (t.ex. för marknadsföringsrelaterad användning);
• Att skydda dina vitala intressen eller andra personers
• Det är i våra legitima intressen att operera som ett försäljningsbolag (t ex för administrativa ändamål). Vi kommer inte behålla dina uppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla det syfte som den hålls för. För att bestämma lämplig kvarhållningsperiod beaktar vi personuppgifternas mängd, art och känslighet, syftet med vilket vi behandlar dina personuppgifter och om vi kan uppnå dessa ändamål på andra sätt.
Vi måste också förhålla oss till den period som vi kan behöva behålla personuppgifter för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter. (tex. för att hantera klagomål, frågor eller skydda våra lagliga rättigheter i händelse av att ett anspråk). För information om hur uppgifter behålls på ditt Digital Center/Väla Photo-konto, se nedan avsnitt om Digital Center/Väla Photo.
När vi inte längre behöver dina personuppgifter kommer vi att radera eller förstöra dem på ett säkert sätt. Vi kommer också att ta hänsyn till om och hur vi över tid kan begränsa de personuppgifter vi använder och om vi kan anonymisera dina personuppgifter så att det inte längre kan associeras med dig eller identifiera dig, i så fall kan vi använda det information utan vidare information till dig. Alla betalningsuppgifter överförs via SSL via dedicerad nätverksinfrastruktur (Multiprotocol Label Switching-MPLS) och lagras i enlighet med betalkortets industristandarder för datasäkerhet (PCI DSS) via kortleverantören.
Vi kan dela din information till betrodda tredje parter för de syften som anges i denna integritetspolicy. Vi kräver att alla tredje parter har lämpliga tekniska och operativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, i enlighet EU-lagstiftning om dataskydd. Digital Center/Väla Photo bedriver verksamhet på flera platser i EU. Dina personuppgifter kan delas med andra företag inom Digital Center/Väla Photo-gruppen. Vi kan också dela med oss av dina personuppgifter med följande tredje parter för de syften som beskrivs i denna sekretesspolicy tex. Partner som måste leverera de tjänster du har bett om. Tillförlitliga tjänsteleverantörer som vi använder för att driva vår verksamhet, callcenter som tillhandahåller hjälp till våra kunder, molntjänst och e-postmarknadsföringsleverantörer som hjälper vårt marknadsföringsteam att genomföra kundundersökningar och ger riktade marknadsföringskampanjer. Kredit- och betalkortsbolag som underlättar betalningarna till oss och screening mot bedrägerier, som kan behöva information om din betalningsmetod och flygbokning för att behandla betalning eller säkerställa säkerheten för din betalningstransaktion. De tredjepartsleverantörer vi litar på (identifierade på vår webbsida) som erbjuder relaterade produkter och tjänster på vår webbsida: Om du väljer att köpa produkter eller tjänster som erbjuds på våra webbplatser av tredje part, kan du vara en kund hos både Digital Center/Väla Photo och dessa tredje parter, och vi och våra partners kan samla och dela information om dig, till exempel dina kontaktuppgifter och din faktureringsinformation. Vi är inte ansvariga för tredje parts användning av dina personuppgifter där sådan användning är tillåten för egna ändamål. Vänligen se deras integritetspolicy för mer information.
Sociala medier: Du kan komma åt sociala medier från tredje part via vår webbplats eller App eller innan du kommer till vår webbplats eller App. När du är registrerad på ditt sociala medie-konto kommer vi att få de personuppgifter du väljer att dela med oss via dessa sociala medier i enlighet med deras integritetsinställningar för att förbättra och anpassa din användning av vår webbplats eller App. Vi kan också använda sociala medier plugins på vår hemsida eller App. Som ett resultat kommer din information att delas med din sociala medieleverantör och eventuellt presenteras på din sociala medieprofil för att delas med andra i ditt nätverk. Vänligen se integritetspolicyn för dessa leverantörer av sociala medier från tredje part för att få veta mer om dessa metoder.
All data som samlas in vid registrering i Digital Center/Väla Photo-avsnittet behandlas i enlighet med denna integritetspolicy. Du får möjlighet att vara fortsatt inloggad på ditt Digital Center/Väla Photo-konto genom att markera rutan "behåll mig inloggad”. Det här alternativet gäller endast för datorn/enheten och webbläsaren som du använder när du markerar rutan. Om du inte vill logga in på en viss webbläsare, logga bara ut från Digital Center/Väla Photo på den webbläsaren. När vår användning av dina personuppgifter bygger på ditt samtycke har du möjlighet att återkalla ditt samtycke till vår behandling och ta bort dina personuppgifter när som helst genom att klicka på "radera" -knapparna som finns i ditt Digital Center/Väla Photo-konto.
Vi håller dina personuppgifter i ditt Digital Center/Väla Photo-konto så länge du håller kontot. Du kan ta bort ditt Digital Center/Väla Photo-konto genom att klicka på "radera" -knappen som finns i inställningarna för ditt konto. Observera att allmänna lagringsperioder gäller för alla personuppgifter vi samlat in för att ingå ett avtal med dig eller att utföra det här kontraktet eller för att vi har en laglig skyldighet att behandla det.
Vår webbplats använder kakor (cookies) för att vi ska kunna förbättra vår service till dig och tillhandahålla vissa funktioner som du kan finna användbara). Detta kan inkludera kakor av media och reklampartners som placeras på din maskin när du besöker vår webbplats eller App. Vänligen besök våra partners webbplatser för information om deras policy för integritet och kakor.
Kakor är små textfiler som överförs till datorns hårddisk via din webbläsare för att vi ska kunna känna igen din webbläsare och hjälpa oss att spåra besökare på vår webbplats, vilket gör det möjligt för oss att bättre förstå de produkter och tjänster som passar dig bäst. En cookie innehåller din kontaktinformation och information. De flesta webbläsare accepterar automatiskt kakor, men om du vill kan du ändra dessa webbläsarinställningar genom att acceptera, avvisa och radera kakor. "Hjälp" -delen av verktygsfältet i de flesta webbläsare kommer att berätta för dig hur du förhindrar att din webbläsare accepterar nya kakor, hur du får webbläsaren att meddela dig när du får en ny kaka eller hur du inaktiverar kakor helt och hållet. Om du väljer att ändra dessa inställningar kan det hända att vissa funktioner och funktioner inte fungerar som avsedda. De kakor vi använder upptäcker inte någon information som lagras på era datorer.
För mer information om kakor och hur du stoppar att kakor installeras, besök följande webbplats: http://www.allaboutcookies.org.
Vi använder spårningsspecifika program för att övervaka kundens trafikmönster och webbplatsanvändning för att hjälpa oss att utveckla webbdesign och layout. Denna programvara gör det inte möjligt för oss att fånga personliga personuppgifter.
Under vissa omständigheter har du enligt lag rätt att:
• Be om information om huruvida vi har personlig information om dig, och i så fall vilken informationen och varför vi har/använder den.
• Begära tillgång till din personliga information (allmänt känd som "begäran om databasåtkomst"). Detta gör att du kan få en kopia av den personliga informationen vi håller om dig och kontrollera att vi behandlar den lagligt.
• Begära korrigering av den personliga informationen vi håller om dig. Detta gör att du kan få all ofullständig eller felaktig information vi håller om du korrigerad.
• Begära borttagning av din personliga information. På det här sättet kan du be oss att radera eller ta bort personlig information där det inte finns någon bra anledning till att vi fortsätter att hantera den. Du har också rätt att be oss att radera eller ta bort din personliga information där du har utnyttjat din rätt att invända mot hantering (se nedan).
• Invända mot hantering av din personliga information där vi är beroende av ett legitimt intresse (eller en tredje parts) och det finns något om din speciella situation som gör att du vill göra invändningar mot hantering på den här grunden. Du har också rätt att invända mot var vi behandlar din personliga information för direktmarknadsföring. • Invända mot automatiserat beslutsfattande inklusive profilering, ska inte vara föremål för något automatiskt beslutsfattande av oss med hjälp av din personliga information eller profilering av dig.
• Begära begränsning av hantering av din personliga information. På så sätt kan du be oss att avbryta hanteringen av personlig information om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess korrekthet eller anledningen till att den behandlas.
• Begära överföring av din personliga information i elektronisk och strukturerad form till dig eller till en annan part (allmänt känd som en rätt till "dataportabilitet"). Detta gör att du kan ta dina data från oss i ett elektroniskt användbart format och att kunna överföra dina data till en annan part i ett elektroniskt användbart format.
• Återkalla samtycke. Under de begränsade omständigheter där du kan ha givit ditt samtycke till insamling, hantering och överföring av din personliga information för ett visst ändamål har du rätt att vid varje tillfälle dra tillbaka ditt samtycke till den specifika hanteringen. När vi har mottagit en anmälan om att du har återkallat ditt samtycke kommer vi inte längre att behandla din information för det ändamål du ursprungligen enades om, om vi inte har en annan legitim grund för att göra det enligt lag. Du behöver inte betala en avgift för att få tillgång till din personliga information (eller att utöva någon av de andra rättigheterna). Vi kan dock ta ut en rimlig avgift om din begäran om tillgång är klart ogrundad eller överdriven. Alternativt kan vi vägra att följa begäran i sådana fall. Vi kan behöva begära specifik information från dig för att hjälpa oss att bekräfta din identitet och se till att du har rätt att få tillgång till informationen (eller att utöva någon av dina andra rättigheter). Detta är en annan lämplig säkerhetsåtgärd för att säkerställa att personuppgifter inte avslöjas för någon person som inte har rätt att ta emot den.
Vår integritetspolicy kan ändras från tid till annan och eventuella ändringar i innehållet kommer att meddelas dig via e-post eller ett meddelande på vår webbsida.

16. Definitioner
I dessa Villkor skall följande uttryck ha följande betydelse om inte annat anges: - "Vi" eller "oss" betyder Leverantören inklusive dess anställda, agenter eller underleverantörer. Alla tjänster och meddelanden som avses i dessa villkor eller ges till dig som en del av tjänsten, kommer att tillhandahållas av leverantören eller dess tjänsteleverantörer.17. Fotolagring
Tjänstens fotolagringfunktion och anläggning kallas Albumhanteraren. Tjänsten erbjuder gratis, obegränsad lagring av bilder på Internet till medlemmar som upprätthåller ett aktivt deltagande i tjänsten. Nya medlemmar får 365 dagar gratis lagringsutrymme från dagen för aktivering av sitt medlemskap. Medlemmarna kommer att upprätthålla gratis lagringsutrymme för sina album, förutsatt att en verifierad utskriftsbeställning görs av medlemmen minst en gång per 365 dagar. Från den dag en verifierad utskriftsbeställning tas emot, kommer medlemskapet att krediteras med gratis lagringsutrymme för följande 365 dagar dvs att 365 dagar gratis lagringsperiod åter börjar med varje beställning. Maximalt gratis lagringsutrymme vid någon tidpunkt är 365 dagar. Om du inte gör en verifierad utskriftsbeställning minst en gång var 365 dagar kommer vi att kontakta dig via den e-postadress som du har gett oss och ger dig trettio (30) dagar på dig att göra en verifierad utskriftbeställning. Om du inte gör en verifierad utskriftsbeställning inom dessa trettio (30) dagar, kommer vi att utan ytterligare meddelanden till dig, ta bort dina fotoalbum, inaktivera ditt konto och avsluta ditt medlemskap. Vi är inte ansvariga för någon form av förlust av data som härrör från radering av material.